Aine kogumaht: 5 EAP
Lõpphindamine: Eristav (A, B, C, D, E, F, mi)

Eesmärgid: Anda algteadmised statistikast ja ülevaate statistiliste meetodite kasutamisest teadustöös.

Õpiväljundid: Kursuse edukalt läbinud üliõpilased on omandanud teadmised statistiliste meetodite kasutamisest teadustöös koos praktilise rakendamisega programmidega R või STATISTICA (praktikumis kasutatakse R-i). Nad on suutelised valima sobiva statistikameetodi antud teadusliku probleemi lahendamiseks, kontrollima meetodite eeldusi, kasutama parameetrilisi ja mitteparameetrilisi teste hüpoteeside kontrollimiseks ja tegema põhjendatud järeldusi.
Nad on võimelised suhtlema statistikateemadel ja vormistama korrektses statistikakeeles teaduslikke tekste kasutatud meetodite ja saadud tulemuste kohta.
Kokku on 6 praktikumi. Aine läbimiseks on vaja osaleda vähemalt neljas praktikumis (seoses COVID-19 kriisiga ei ole kohapeal osalemine praegu kohustuslik) ning lahendada kordamisülesanded. Siiski soovitan kõigil võimalusel käia praktikumides, sest iga kord võib mõni huvitav teema üles kerkida, mis võib lihtsustada töö tegemist. Probleemide esinemisel kirjutada e-mailile: .

Esimese kordamisülesande lahendused tuleb saata e-mailile: 12. novembriks.
Teise kordamisülesande lahendused tuleb saata e-mailile: 5. detsembriks.

Aine üldinfo: link


Praktikumid:
Juhend on koostatud eeldusel, et kasutatakse arvutiklassi arvuteid. Kes tahab kasutada oma arvutit, tasub lugeda lisa.

Praktikumide teemad on:

  1. R-i keskkonnas orienteerumine
  2. Graafikud R-i keskkonnas
  3. Kirjeldavad statistikud ja eelduste kontroll R-i keskkonnas
  4. Korrelatsioon-, regressioon- & dispersioonanalüüs
  5. Keskmiste mitmene võrdlemine, faktoranalüüs
  6. Mitteparameetrilised meetodid

Selleks, et õpitu paremini kinnistuks, esitada ka kordamisülesannete lahendused, mille kallale tuleks asuda pärast 3. praktikumi läbimist

Kordamisülesanded:

  1. R-i keskkond, töö andmetabelitega, kirjeldavad statistikud, graafikud
  2. korrelatsioon-, regressioon- ja dispersioonanalüüs


Koostanud: Anto Aasa
Täiendanud: Mikk Espenberg
Viimati täiendatud: 2021-10-15